Kestrup d.15. Oktober 2022

 Referat fra Stiftende Generalforsamling for Charagon´s Hundecenter Lørdag d. 15/10 2022 kl. 13

 

Fremmødte: Joanna, Birthe, Peter Gram og Inga Jørgensen.


1. Valg af Dirigent

Der peges på Peter som Dirigent ordstyrer.

Tidsfrister for indkaldelse til Stiftende Generalforsamling er overholdt, medlemmerne har fået relevante info ud på mail og i rette tid, hvorfor Generalforsamlingen er godkendt til afholdelse.

 

2. Valg af stemmetællere.

Da der ikke er fremmødt flere til Generalforsamlingen enes om at afstemninger udføres ved håndsoprækning.

 

3. Velkomst ved Joanna: Hvem og Hvad er Charagon´s Hundecenter

Alle kender til Charagon´s faciliteter, så punktet er unødvendig at uddybe.


4.a. Kort økonomisk status over byggeprocessen.

se Bilag 1


4.b Plan for byggeprocessen

Indhegning af Marken og Banen er færdiggjort, med et mindre afslag pga. lidt problemer med det færdige hegn og låger ude af lod – kompensationen gav nye jernpæle til at stramme hegnet rundt om Skoven op, hvilket blev færdiggjort i sommers.

Banen er tilsået med græs, og luget for tidsler, som var det der spirede frem, fremfor det anlagte græs. Efter mere gødning og bedre vejrbetingelser er græsset nu kommet godt op.

Plæneklipperen har fået en Sweeper, så græsaffald kan samles sammen inden stævnerne til sommer.

Byggeriet af Hallen er forløbet planmæssigt – Færdigmeldingen er sendt til kommunen, vi afventer.

Ombygningen af WC og ekstra lokale samt byggeriet af svømmehal er igangsat.

Svømmehallens påbegyndelse blev udsat grundet tidspres for Mureren og materiale knaphed. Der blev lover afslag på 25.000 kr. – for hvilke vi satte håndværkere igang med dele af ombygningen af WC og lokalet.

Svømmehallen er lovet færdig i 2023, vi har gjort OBS på at overfladevandet står højt i vinterhalvåret, men det mentes ikke at give problemer.

Vi afventer fortsat:

-Belægningen rundt om den store hal, som først kan påbegyndes når de tunge materiel er færdig med arbejdet i svømmehallen.

-Elektrikkeren både til trådløst internet-forbindelsen i Hallen og med ”kaster” ud på banen.

-Blikkeren til at lave tagrenderne på bygning 2 og 3

 

4.c Budget for kommende arrangementer.

      Se Bilag 2 

 

5. Vedtægterne gennemgåes

Vedtægterne godkendes enstemmigt

 

6. Valg til Bestyrelsen.

Joanna, Birthe og Peter vælges med lige mange stemmer, 3 hver.

Inga tilbyder sig som Suppleant, hvilket bifaldes med 3 stemmer.

 

7. Evt.

De nyvalgte aftaler at holde konstituerings-mødet i forlængelse af den stiftende generalforsamling.

 

Referatet er underskrevet af Dirigenten d. 15/10 2022

 

__________Peter Gram_______________________