Foreningen Charagon´s Hundecenter

Charagon´s Hundecenter er en forening der d. 1/11 2022 har ansøgt om at blive godkendt af Haderslev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningens Vedtægter kan læses nedenfor.
Bestyrelsen består af:

Joanna Gram (Formand)

Birthe Gram (Kasserer)

Peter Gram (Udvalgsmedlem)

Inga Jørgensen (Suppleant)


Landbrugsrådgivning Syd (Revision)Bestyrelsens konstitueringsmøde blev afholdt efter Stiftende GeneralforsamlingStiftende Generalforsamling blev afholdt d. 15. Oktober 2022.

  


Invitation til Stiftende Generalforsamling udsendt til medlemmerne d. 17. Juli 2022


Charagon´s Hundecenter er momregistreret (CVR: 43 67 29 32) og alle anførte priser er inkl. moms.


Vedtægter for Charagon´s Hundecenter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Charagon´s Hundecenter (herefter foreningen).

Foreningen er stiftet d. 15. Oktober 2022.

Stk. 2 Foreningens hjemsted og Haderslev kommune, der har godkendt foreningens i forhold til Folkeoplysningsloven.

Stk. 3 Foreningen er selvstændigt drevet og er Momsregistreret og alle anførte priser er inkl. moms.

Stk. 4 Foreningens samarbejder gerne med øvrige aktører, der måtte have ønske herom, om arrangementer eller udlejning af faciliteter.


§2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningen formål er:

At styrke forholdet mellem hunde og hundefører i foreningens virkeområde, så samværet bliver til gensidig glæde.

At fremme interessen for aktivering af hunde generelt.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Alle der betaler for deltagelse i et arrangement, er automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen. Personer, der som følge af bestyrelses beslutning, deltager gratis i et arrangement, eller gratis kan bruge foreningens faciliteter, ifølge aftalen, er ligeledes automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen.Stk. 2 Der betales ikke særskilt medlemskontingentStk. 3 Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen. § 4 Indmeldelse

Stk. 1 Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til arrangementer eller ved oprettelse i foreningens online bookingsystem før brug af faciliteterne.

Stk. 2 Den mail medlemmet registrerer ind er kontaktmuligheden fra Bestyrelsen til medlemmet, ved udsendelse af informationer generelt og op til Generalforsamlinger.

 § 5 Udmeldelse

Udmeldelse og/eller sletning af medlemmets info i bookingsystemet, sker automatisk hvis medlemmet ikke har brugt foreningens faciliteter eller deltaget i et arrangement indenfor 1 år.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed i alle anliggender

Stk. 1 Ordinær GF afholdes hvert år i Marts/April mdr. og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig dagsorden til medlemmerne. Mailen der benyttes til generelinformation samt op til Generalforsamlingen, er den mail som medlemmet selv har indregistreret sig med i bookingsystemet. Alle foreningens medlemmer har adgang til GF

Stk. 2 Kandidaturer til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge inden GFs afholdelse.

Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt GF, skal være formanden i hænde senest 1 uge før GFs afholdelse.

Stk. 4 senest 3 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

– Det reviderede regnskab

– Stemmesedler

– Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

– Formandens beretning

– Udvalgsberetninger

– Indkomne forslag            

– Indkomne kandidaturer

 

§7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære GF, skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens/Formandens beretning
  5. Forelæggelse af godkendelse af årsregnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7 Stk. 2 og 3
  8. Valg af Suppleanter
  9. Valg af revisor, såfremt erhvervet ikke varetages af eksternt firma længere.
  10. Valg/Nedsættelse af udvalg

 

§8 Afstemning på generalforsamling.

Stk. 1 Stemmeberettigede til GF er medlemmer der er myndige og som ikke er i betalingsrestance.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 og har stemmeret – jf. §4.

Stk. 3 En afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger dette, ved håndsoprækning inden afstemningen er startet.

Stk. 4 Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

Stk. 7 Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af medlemmerne på GF.

 

§9 Referat fra generalforsamling.

Stk. 1 GF´s beslutninger nedskrives i referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten

Stk. 2 GF træffer beslutninger ved almen stemme-flertal uanset antallet af fremmødte, dog jf. §10 Stk. 1

Stk. 3 Ekstraordinær GF kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal GF afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære GF, nemlig afholdelse som den ordinære GF.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Dagsorden skal indeholde valg af dirigent og referent.

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 14.


§11 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, der vælges af GF for 1-2 år af gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand, kasserer og udvalgsmedlemmer og evt. Suppleant.

Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3 Ulige år vælges Formanden. Lige år vælges Kassereren og Udvalgsmedlemmet.

Stk. 4 Ved indkaldelse af en Suppleant, indtræder denne i det afgående medlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplerer sig selv indtil førstkommende ordinære GF.

Stk. 5 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og GFs beslutninger.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede herunder formanden.

Stk. 8 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær Kassereren.

Stk. 9 Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger og de er tilgængeligt for medlemmerne.

 

§12 Regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret

Stk. 3 For foreningens forpligtigelse hæfter kun foreningens formue og ikke medlemmerne personligt.

 

§13 Tegningsregler

Foreningen tegnes i økonomiske henseende af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 1 skal være formand eller kasserer. §14 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver GF, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§15 Opløsning

Stk. 1 Foreningens materialer og midler hæfter Birthe Hansen Gram og Joanna Wolf Gram for, via den privat ejede matrikel, Kestrupvej 15, 6560 Sommersted.

Stk. 2 Foreningens opløsning kan kun ske på en GF indkaldt med dette for øje.

Skt. 3 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Senest opdateret d. 15/10 2022 ved Den Stiftende Generalforsamling.

 

DER TAGES FORBEHOLD FOR SKRIVEFEJL