Foreningen Charagon´s Hundecenter

Charagon´s Hundecenter er en forening der d. 1/11 2022 har ansøgt om at blive godkendt af Haderslev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningens Vedtægter kan læses nedenfor.
Bestyrelsen består af:

Joanna Gram (Formand)

Birthe Gram (Kasserer)

Peter Gram (Udvalgsmedlem)

Inga Jørgensen (Suppleant)


Landbrugsrådgivning Syd (Revision)Ordinær Generalforsamling blev afholdt d. 30. April. Referat,

Formandens beretning og regnskab ses i mappen i hallen


Bestyrelsens konstitueringsmøde blev afholdt efter Stiftende Generalforsamling. Referat.Stiftende Generalforsamling blev afholdt d. 15. Oktober 2022. Referat

 Invitation til Stiftende Generalforsamling udsendt til medlemmerne d. 17. Juli 2022


Charagon´s Hundecenter er momregistreret (CVR: 43 67 29 32) og alle anførte priser er inkl. moms.


Vedtægter for Charagon´s Hundecenter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Charagon´s Hundecenter (herefter foreningen).

Foreningen er stiftet d. 15. Oktober 2022.

Stk. 2 Foreningens hjemsted og Haderslev kommune, der har godkendt foreningens i forhold til Folkeoplysningsloven.

Stk. 3 Foreningen er selvstændigt drevet og er Momsregistreret og alle anførte priser er inkl. moms.

Stk. 4 Foreningens samarbejder gerne med øvrige aktører, der måtte have ønske herom, om arrangementer eller udlejning af faciliteter.


§2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningen formål er:

At styrke forholdet mellem hunde og hundefører i foreningens virkeområde, så samværet bliver til gensidig glæde.

At fremme interessen for aktivering af hunde generelt.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Alle der betaler for deltagelse i et arrangement, er automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen. Personer, der som følge af bestyrelses beslutning, deltager gratis i et arrangement, eller gratis kan bruge foreningens faciliteter, ifølge aftalen, er ligeledes automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen.Stk. 2 Der betales ikke særskilt medlemskontingentStk. 3 Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen. § 4 Indmeldelse

Stk. 1 Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til arrangementer eller ved oprettelse i foreningens online bookingsystem før brug af faciliteterne.

Stk. 2 Den mail medlemmet registrerer ind er kontaktmuligheden fra Bestyrelsen til medlemmet, ved udsendelse af informationer generelt og op til Generalforsamlinger.

 § 5 Udmeldelse

Udmeldelse og/eller sletning af medlemmets info i bookingsystemet, sker automatisk hvis medlemmet ikke har brugt foreningens faciliteter eller deltaget i et arrangement indenfor 1 år.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed i alle anliggender

Stk. 1 Ordinær GF afholdes hvert år i Marts/April mdr. og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig dagsorden til medlemmerne. Mailen der benyttes til generelinformation samt op til Generalforsamlingen, er den mail som medlemmet selv har indregistreret sig med i bookingsystemet. Alle foreningens medlemmer har adgang til GF

Stk. 2 Kandidaturer til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge inden GFs afholdelse.

Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt GF, skal være formanden i hænde senest 1 uge før GFs afholdelse.

Stk. 4 senest 3 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

– Det reviderede regnskab

– Stemmesedler

– Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

– Formandens beretning

– Udvalgsberetninger

– Indkomne forslag            

– Indkomne kandidaturer

 

§7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære GF, skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens/Formandens beretning
  5. Forelæggelse af godkendelse af årsregnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7 Stk. 2 og 3
  8. Valg af Suppleanter
  9. Valg af revisor, såfremt erhvervet ikke varetages af eksternt firma længere.
  10. Valg/Nedsættelse af udvalg

 

§8 Afstemning på generalforsamling.

Stk. 1 Stemmeberettigede til GF er medlemmer der er myndige og som ikke er i betalingsrestance.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 og har stemmeret – jf. §4.

Stk. 3 En afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger dette, ved håndsoprækning inden afstemningen er startet.

Stk. 4 Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

Stk. 7 Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af medlemmerne på GF.

 

§9 Referat fra generalforsamling.

Stk. 1 GF´s beslutninger nedskrives i referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten

Stk. 2 GF træffer beslutninger ved almen stemme-flertal uanset antallet af fremmødte, dog jf. §10 Stk. 1

Stk. 3 Ekstraordinær GF kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal GF afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære GF, nemlig afholdelse som den ordinære GF.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Dagsorden skal indeholde valg af dirigent og referent.

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 14.


§11 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, der vælges af GF for 1-2 år af gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand, kasserer og udvalgsmedlemmer og evt. Suppleant.

Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3 Ulige år vælges Formanden. Lige år vælges Kassereren og Udvalgsmedlemmet.

Stk. 4 Ved indkaldelse af en Suppleant, indtræder denne i det afgående medlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplerer sig selv indtil førstkommende ordinære GF.

Stk. 5 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og GFs beslutninger.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede herunder formanden.

Stk. 8 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær Kassereren.

Stk. 9 Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger og de er tilgængeligt for medlemmerne.

 

§12 Regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret

Stk. 3 For foreningens forpligtigelse hæfter kun foreningens formue og ikke medlemmerne personligt.

 

§13 Tegningsregler

Foreningen tegnes i økonomiske henseende af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 1 skal være formand eller kasserer. §14 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver GF, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§15 Opløsning

Stk. 1 Foreningens materialer og midler hæfter Birthe Hansen Gram og Joanna Wolf Gram for, via den privat ejede matrikel, Kestrupvej 15, 6560 Sommersted.

Stk. 2 Foreningens opløsning kan kun ske på en GF indkaldt med dette for øje.

Skt. 3 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Senest opdateret d. 15/10 2022 ved Den Stiftende Generalforsamling.

 

DER TAGES FORBEHOLD FOR SKRIVEFEJL